Zugführer FZ Logistik

Florian Hopf Mobil:cell+49 151 40101090 E-Mail:

Zugtruppführer FZ Logistik

Andreas Tischler E-Mail:

Gruppenführer Fgr. Materialwirtschaft

N. N.

Truppführer Materialerhaltung

Florian Omasreither E-Mail:

Truppführer Verbrauchsgüter

Stefan Tautz E-Mail:

Gruppenführer FGr. Logistik-Verpflegung

N. N.

Truppführer Fgr. Log. Verpflegung

Stefan Hamm E-Mail:
Michael Gaßner E-Mail: